Služby

Poskytujeme služby na nejvyšší možné úrovni. Každou spe­­ciali­zaci za­stu­puje odborník, který se kon­krét­ní pro­ble­ma­tice věnuje trvale a profesionálně.

Absolutním a ne­pro­lo­mi­tel­ným pravidlem naší firemní po­li­tiky je diskrétnost, na kterou se může klient skutečně spolehnout. Je zá­klad­ní hodnotou na žebříčku mo­rál­ní­ho kodexu naší společnosti.

Specializací naší společnosti je pro­gram Search&Rescue který nemá kon­kurenci v České republice, ale ani na Evropském trhu bezpečnostních služeb.

Anti Terror Academy

ANTI TERROR ACADEMY je v oblasti výcviku v České republice zcela o­je­di­ně­lou společností, která se od roku 2002 zabývá výcvikem zahraničních jednotek. 15 let zkušeností z výcviku speciálních jednotek, policie, armády a týmů osobní ochrany v krizových destinacích řadí ATAC na přední příč­ku žebříčku firem v této oblasti.

Titan Shooting Academy

Titan Shooting Academy je výcvikovou divizí společnosti Agentura, SE a je civilním ekvivalentem divize Anti Terror Academy, která je určena výhradně pro profesionální výcvik a státní ozbrojené složky.

Titan Shooting Academy představuje propracovaný systém výcviku výuky ve střelbě, určený pro širokou střeleckou veřejnost. Střelecko-taktické postupy jsou vyvinuty a navrženy tak, aby frekventanta kurzu připravily na mimořádné situace, které mohou v reálním životě nastat. V rámci výuky vycházíme z dlouholetých poznatků získaných v Anti Terror Academy při výcviku speciálních jednotek z celého světa. To zaručuje vysokou efektivitu a úroveň výcviku, přičemž nezatěžuje účastníka kurzu sportovními nebo nesmyslnými drily.

Instruktoři Titan Shooting Academy svým profesionálním a přátelským přístupem vytvářejí vlídné prostředí v rámci výuky a jsou schopni reagovat na individuální potřeby každého účastníka kurzu.

Univerzální válečník

Speciální výcvikový program, vy­vi­nu­tý jako norma pro bezpečnostní pracovníky. Mimořádně náročná skladba kurzu v trvání 96 hodin nepřetržitého výcviku zaručí, že projdou jen ti nejlepší. Nemusíte již složitě ověřovat CV uchazečů o práci, např. osobního ochránce, nebo být nepříjemně překvapeni zjištěním, že vám dotyčná osoba v CV lhala. Vyžadujte vždy certifikát UV a máte jistotu, že držitel tohoto certifikátu a odznaku je 100% prověřený.

Kdo je úspěšný absolvent kurzu UV?

Univerzální válečník je člověk, bo­jo­vník, který ověřil své schopnosti a dovednosti tím nejdrsnějším způ­so­bem. Člověk, který projevil schop­nosti samostatného uvažování a rozhodování pod obrovským psy­chic­kým a fyzickým tlakem. Člověk, který disponuje řadou dovedností, jako je fyzická zdatnost a obratnost na vysoké úrovni, střelba pod stresem, bojové plavání, práce ve výškách, první pomoc, týmové myšlení. Univerzální válečník je ale především člověk, který si věří, a vy můžete věřit v jeho schopnosti.

Search&Rescue

Pohřešování, únos nebo věznění vaší blízké osoby v nedemokratických re­ži­mech je v mnoha případech ne­ře­ši­tel­ným problémem i pro státní složky, které se tímto zabývají. My máme zkušenosti a výhodu pruž­né­ho řešení, které nepodléhá zdlouha­vé­mu systémovému rozhodování a principu zahraniční politiky.

Specializací naší společnosti jsou operace v zahraničí, směřující k na­le­ze­ní a záchraně unesených, či za­dr­žo­va­ných osob v krizových desti­nacích. Na základě rozsáhlé informační sítě, kterou budujeme více jak 25 let, jsme schopni zahájit pátrání, vyhledat kontakt na pří­pad­né únosce a zajistit vyjednávání o propuštění zadržované osoby. Vzhle­dem k citlivosti nabízené služby nemůžeme uvádět více informací, ani popisovat systém a průběh operací. Reference uvádíme pouze v případě zájmu o tuto službu, v osobním jednání.

Search&Rescue je komplexní pro­gram, zajišťující vyhledávání, vy­jed­ná­vá­ní s únosci a evakuaci osob. Nejdůleži­tějším aspektem této služ­by je bezpečný návrat zadržené osoby domů. Lidský život je pro nás nejdůležitější, proto využití této služby nemusí být v souladu se zahraniční politikou státu, ze kterého pohřešovaná osoba pochází.

Search&Rescue jsme schopni zajistit v následujících oblastech: Evropa, Rusko a ruskojazyčné státy, Střední východ, Afrika, Východní Asie, Jiho­východní Asie.

Ostatní služby

 • Detektivní služby
 • Speciální ochrana a služby s využitím UAV
 • Osobní ochrana VIP
 • Doprovody a ochrana VIP do krizových destinací a zón válečného konfliktu
 • Doprovody automobilové nákladní dopravy
 • Ochrana budov zvláštní důležitosti
 • Budování týmu osobní ochrany na klíč
 • Prověřování osobní a firemní bezpečnosti
 • Bezpečnostní poradenství
 • Speciální služby
 • Operace vysokého risku